Kastor Saga 20 PK KSIL

Kastor Saga 20 PK KSIL

10.12.2014.

Pirties dydis: 13-20m3

Akmenų kiekis: 150Kg.

Dydis: 60x58cm, H-83cm

Author: